Medlemsregler i Pro-Fit Gym
 

Betingelserne er gældende for medlemskaber oprettet fra den 15. januar 2018 og gældende for alle øvrige medlemmer fra den 1. marts 2018.
 

§ 1 GENERELT

Følgende betingelser er gældende for dit medlemskab i Pro-Fit Gym pr. 15. januar 2018. Alle priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på vores hjemmeside www.pro-fitgym.dk. Vi gør opmærksom på, at ændringer af priser og betingelser kan forekomme, hvilket du kan læse mere om under § 1A.

Dit medlemskab i Pro-Fit Gym er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv. Ved misbrug af dit medlemskab eller medlemskort opkræves et gebyr på 500kr. For at kunne identificere dig som medlem opbevares et billede af dig sammen med dine øvrige personoplysninger. Hvis der sker ændringer af dit navn, adresse, email, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved medlemskabets indgåelse, skal du straks meddele dette til Pro-Fit Gym. Du er som medlem ansvarlig for, at Pro-Fit Gym til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og email adresse.

Ved oprettelsen af et medlemskab i Pro-Fit Gym accepterer du, ud over indeværende medlemsbetingelser, også husets regler, Pro-Fit Gyms gældende regler om datapolitik, og du accepterer at modtage meddelelser om ændringer i dine medlemsbetingelser pr. email.
 

§ 1A ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER OG PRISER

Pro-Fit Gym forbeholder sig retten til løbende at ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab. Sådanne ændringer kan forekomme i de situationer, der er angivet nedenfor.

De til enhver tid gældende priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på vores prissidewww.pro-fitgym.dk.

Ændringer i priser og gebyrer kan forekomme i følgende situationer:

 • En rabataftale, som er tilknyttet dit medlemskab, bortfalder.

 • Pro-Fit Gym foretager større investeringer for at forbedre din brugeroplevelse, hvilket bl.a. kan omfatte ansættelse af mere personale eller opdateringer, udskiftning og modernisering af udstyr og/eller faciliteter samt udvidelse med flere centre.

 • Priserne reguleres som følge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder pga. forøgede omkostninger og inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav, vedtagelsen af nye medarbejderoverenskomster mv.

Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra Pro-Fit Gyms forøgede omkostninger.

Ændringer i Pro-Fit Gyms medlemsbetingelser kan forekomme i følgende situationer:

 • Det er nødvendigt for at sikre, at Pro-Fit Gym overholder lovgivningen

 • Nye faktiske eller privatretlige forhold nødvendiggør en ændring af medlemsbetingelserne

Uvæsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet ved opslag i Pro-Fit Gym centrene og på vores hjemmeside.

Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 45 dage, før ændringen træder i kraft pr. email, ved opslag i Pro-Fit Gym og på vores hjemmeside. Ændringer vil altid træde i kraft den første dag i en måned, dvs. d. 1.

Såfremt du ikke ønsker at fortsætte dit medlemskab til den nye pris eller under de nye betingelser, skal du opsige dit medlemskab jævnfør opsigelsesvarslet i § 8. Vær opmærksom på, at der er løbende måned plus én måned i opsigelse.

Eksempel:
Pro-Fit Gym varsler d. 15. november en prisændring af dit medlemskab, der vil træde i kraft d. 1. januar. I dette tilfælde skal du opsige dit medlemsskab senest d. 30. november, hvis du ikke vil fortsætte medlemsskabet til den nye pris.

Du kan se, hvordan du kan opsige dit medlemskab i medlemsbetingelsernes § 8.


§ 2 INDMELDELSE

Du kan oprette et medlemskab i Pro-Fit Gym, via Pro-Fit Gyms hjemmeside eller ved fremmøde i Pro-Fit Gyms center. Afhentning af medlemskort eller træning via dagspas kræver, at du medbringer gyldigt billede ID eller anden ID, som kan identificere dig. Dit medlemskab i Pro-Fit Gym er løbende og fortsætter indtil det opsiges efter § 8, medmindre du har købt et forudbetalt medlemskab. I forbindelse med dit medlemskab anbefaler vi, at du opretter en betalingsaftale via betalingsservice eller en kreditkortsaftale, jf. § 6A.


§ 2A MEDLEMSKAB NÅR DU ER UNDER 18 ÅR ELLER UMYNDIGGJORT

For at blive medlem i Pro-Fit Gym skal du være fyldt 14 år. Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort, skal du for at oprette et medlemskab fremmøde i et Pro-Fit Gym center med din værge eller en af dine forældre.

Hvis du er værge eller forælder, der indmelder en person under 18 år, indestår du for den mindreåriges overholdelse af medlemsbetingelserne.

Du kan kun få et medlemskab i Pro-Fit Gym, hvis din værge eller forælder står som betaler af dit medlemskab (herefter den Anden Betaler). Den Anden Betaler hæfter for ethvert krav, som Pro-Fit Gym måtte have mod dig i relation til dit medlemskab. Den Anden Betaler hæfter også for krav opstået i forbindelse med køb i medfør af §§ 3A og 6B.
 

§ 3 MEDLEMSKABER

Du kan se oversigten over Pro-Fit Gyms gældende medlemskaber samt tillæg til medlemskaber på www.pro-fitgym.dk. Her finder du også betingelserne for de enkelte medlemskaber og vilkårene for benyttelsen.
 

§ 3A PERSONLIG TRÆNING, KOSTVEJLEDNING, KLIPPEKORT, GAVEKORT OG VÆRDIKUPONER

Når du har et medlemskab i Pro-Fit Gym, kan du tilkøbe personlig træning, kostvejledning og lignende. Informationer samt gældende vilkår for køb kan fås via mail kontakt@pro-fitgym.dk.

Gavekort eller værdikupon til Pro-Fit Gym kan ikke ombyttes til produkter eller kontanter.
 

§ 4 MEDLEMSKORT OG ANVENDELSE

Første gang du møder op i et Pro-Fit Gym center, i bemandingstiden, får du udleveret et medlemskort. Medlemskortet skal altid medbringes og indlæses, før din træning påbegyndes og giver dig afhængig af medlemskabstype adgang til Pro-Fit Gyms centeret og faciliteter.

Hvis du mister eller beskadiger dit medlemskort, skal du straks meddele dette til Pro-Fit Gym, som vil udstede et nyt medlemskort mod et gebyr. Hvis du glemmer dit medlemskort, vil du mod betaling af et gebyr kunne træne alligevel. Gebyr for beskadiget eller tabt medlemskort er kr. 50,-
 

§ 5 BETALING

Køber du et forudbetalt medlemskab, betaler du ved oprettelsen for den samlede medlemskabsperiode. Hvis du opretter et løbende medlemskab, vil du ved oprettelsen af dit medlemskab skulle betale et oprettelsesgebyr samt for medlemskabet fra købsdatoen og indtil slutningen af indeværende måned.

Ovenstående betyder for eksempel, at hvis du opretter et løbende medlemskab den 1. maj, skal du ved indmeldelsen betale et oprettelsesgebyr og samtidig betale for dit medlemskab for maj måned.

Det er muligt at oprette et medlemskab med en Anden Betaler, jf. § 2A. Det er endvidere også muligt ud over tilfælde i § 2A at få tilknyttet en Anden Betaler til dit medlemskab. For at oprette en sådan aftale skal du og den Anden Betaler fremmøde i et Pro-Fit Gyms center. Den Anden Betaler kan maksimalt betale for 3 personer ud over vedkommendes eget medlemskab.

Den Anden Betaler er, ud over de faste månedlige udgifter for dit medlemskab, også forpligtiget til at betale de ekstra udgifter og gebyrer, der påløber i forbindelse med dit medlemskab i Pro-Fit Gym jf. medlemsbetingelserne. Den Anden Betaler hæfter således også for køb foretaget af dig jf. §§ 3A og 6B.
 

§ 6A BETALINGSAFTALE

Det er muligt at betale dit medlemskab og de køb, du foretager under dit medlemskab ved en kreditkortsaftale eller ved indbetaling med et indbetalingskort. Vi opfordrer dig til, at du ved oprettelsen af dit medlemskab opretter en kreditkortsaftale til betaling af dine månedlige forpligtigelser i forbindelse med det købte medlemskab. Kreditkortsaftaler er uden gebyr.
 

§ 6B MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING

Hvis din regning ikke betales rettidigt udsendes en rykkerskrivelse til dig eller den Anden Betaler. Pro-Fit Gym opkræver rykkergebyr. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har Pro-Fit Gym ret til uden varsel at blokere dit medlemskab, så du ikke kan træne. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har Pro-Fit Gym ret til uden varsel at lukke for dit medlemskab og til at opkræve andre udeståender til betaling straks. Du kan ikke træne, bruge dit medlemskort som betalingsmiddel eller ændre på dit medlemskab, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående til Pro-Fit Gym og fremvist dokumentation herfor.

Pro-Fit Gym forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at inkassere det udestående beløb og et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI i henhold til RKI’s gældende regler. Gebyret fastsættes af Pro-Fit Gym eller af Pro-Fit Gym’s eksterne samarbejdspartnere.

Ved lukning af medlemskab og ved udelukning og bortvisning af medlemmet, jf. §§ 10 og 10A, forfalder alle udestående beløb i medfør af medlemskabet til betaling straks.
 

§ 7 PAUSE

Du har mulighed for at sætte dit medlemskab i Pro-Fit Gym på pause mod betaling af gebyr, jf. Pro-Fit Gym prisside. Du kan sætte dit medlemskab på pause så ofte du ønsker det, dog maksimalt for en periode på 3 måneder ad gangen. Når du sætter dit medlemskab på pause, skal du angive start- og slutdatoen for pausen. Når dit medlemskab er på pause, mister du alle dine medlemsrettigheder, indtil pausen ophører, hvorefter dit medlemskab og den løbende medlemsskabsbetaling automatisk starter igen. Hvis du sætter dit medlemskab på pause efter d. 15. i en måned, vil du få godskrevet det beløb, der er betalt efter pausens begyndelse, når pausen stopper.

Du kan sætte dit medlemskab på pause ved at skrive til os på kontakt@pro-fitgym.dk eller i centerets bemandingstid. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt dit medlemskab er sat på pause, skal du som medlem bevise, at en pause af medlemskabet har fundet sted med angivelse af start- og slutdatoen for pausen.
 

§ 8 OPSIGELSE

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab i Pro-Fit Gym med det gældende opsigelsesvarsel. Medlemskabet ophører ved udløbet af opsigelsesmåneden plus én måned. Ved opsigelse af dit medlemskab skal du oplyse dit fornavn, efternavn, fødselsdato og medlemsnummer.

En opsigelse kan ske på følgende måder:

Via personlig henvendelse i Pro-Fit Gym

Via mail til Pro-Fit Gym, kontakt@pro-fitgym.dk

En opsigelse er gældende fra den dag, Pro-Fit Gym modtager den, og du har modtaget en kvittering for gennemførelsen af din opsigelse fra Pro-Fit Gym. Du skal som medlem bevise, at du har opsagt dit medlemskab, hvis der senere opstår tvivl om dette.

Muligheden for at benytte dit medlemskort som betalingsmiddel efter §§ 3A og 6B kan bortfalde på datoen for den kvitterede opsigelse af dit medlemskab. Hvis du har købt produkter på ratebetaling, forfalder det fulde restbeløb til betaling ved medlemskabets opsigelse.

Pro-Fit Gym forbeholder sig retten til at opsige dit medlemskab med én måneds varsel til udgangen af en måned.
 

§ 9 FORTRYDELSESRET

Ved oprettelsen af et medlemskab i Pro-Fit Gym har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet blev oprettet. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette henvendelse til Pro-Fit Gym i bemandings tiden eller via mail: kontakt@pro-fitgym.dk. Du skal som medlem bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette. Fortrydelsesretten kan ikke benyttes ved gentagne medlemskabsoprettelser inden for 2 år. Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, har Pro-Fit Gym ret til at kræve forholdsmæssig betaling for den periode, hvori du har benyttet dig af dit medlemskab.
 

§ 10 HUSETS REGLER OG ANDRE BESTEMMELSER

I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, personalets anvisninger eller husets regler, kan Pro-Fit Gym til enhver tid lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning. Pro-Fit Gym forbeholder sig også retten til at udelukke dig fra medlemskab i Pro-Fit Gym samt tilhørende virksomheder for en kortere eller længere periode, samt at foretage en politianmeldelse ved gentagende eller grov overtrædelse af medlemsbetingelserne.
 

§ 10A DOPING

Brug af stoffer og metoder omfattet af Lov om forbud mod visse dopingmidler (dopingloven) samt sløringsstoffer for anabole steroider ("doping" og "dopingmidler") er forbudt for personer, der benytter Pro-Fit Gym.

Salg eller overdragelse af dopingmidler, besiddelse af dopingmidler med henblik på overdragelse til andre, samt tilskyndelse eller medvirken til, at en person anvender doping, er forbudt i forbindelse med benyttelse af Pro-Fit Gym og vil blive anmeldt til politiet.

Overtrædelse af ovennævnte vil medføre øjeblikkelig bortvisning og opsigelse af dit medlemskab.
 

§ 10B HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Du er som medlem selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Pro-Fit Gym. Pro-Fit Gym tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.

 

§ 10C VÆRDIGENSTANDE

Pro-Fit Gym anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. Pro-Fit Gym bærer ikke noget ansvar for tab som følge af tyveri eller tingskade.
 

§ 10D REFUNDERING FRA FITNESS WORLD

I nogle tilfælde kan det hænde, at du som medlem har penge til gode hos Pro-Fit Gym. Pro-Fit Gym vil som hovedregel godskrive sådanne beløb i dit fremadrettede medlemskab, og du har derfor som udgangspunkt ikke mulighed for at få sådanne beløb udbetalt, før dit medlemskab ophører. Hvis dit medlemskab er ophørt og du mener, at du har et beløb til gode, skal du rette henvendelse til Pro-Fit Gym via mail: kontakt@pro-fitgym.dk. Vi gør opmærksom på, at en eventuel refundering kun kan ske til danske konti.

 

§ 11 LOVVALG OG VÆRNETING

Alle køb omfattet af disse medlemsbetingelser er underlagt dansk ret, dog ikke CISG (Den Internationale Købelov), medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

 

 

Cpr samtykke:

CPR-samtykke

Pro-Fit Gym’s underretning til de registrerede om behandling af personoplysninger (oplysningspligt) samt samtykke for CPR nr.

Underretning om indsamling af personoplysninger

Vi vil gerne orientere dig om, at vi indsamler og behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med dit medlemskab. Pro-Fit Gym er dataansvarlig i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Efter databeskyttelsesforordningens regler skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra dig selv.

I det følgende finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

Med venlig hilsen 
Pro-Fit Gym

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Pro-Fit Gym er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og behandler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Pro-Fit Gym, Parkvej 1k, 4000 Roskilde, CVR-nr.: 36002891 Mail: kontakt@pro-fitgym.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Formålet med behandlingen er at håndtere dit medlemskab i Pro-Fit Gym, så du får den bedst mulige træningsoplevelse, fra du melder dig ind og i hele medlemskabets løbetid.

Behandlingerne dækker således over indmeldelse, markedsføring, håndtering af betaling, henvendelser, varslinger og opsigelse. Desuden behandles for nogle medlemmer ligeledes andre træningsydelser, refunderinger, inkasso og blacklisting.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål.

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandling, der er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, om behandling, der er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol.

 • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5, om virksomheders behandling af oplysninger om strafbare forhold.

 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, om behandling af CPR-nummer ved samtykke.

 • Reglerne i tv-overvågningsloven

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen 
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er, at Pro-Fit Gym har behov for at sende oplysninger til advokater eller myndigheder i tilfælde, hvor der er begået kriminelle handlinger, samt foretage tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed.

3. Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for at have et træningsmedlemskab hos os. Så for langt de fleste medlemmer vil det være begrænset til almindelige ikke-følsomme personoplysninger såsom kontaktoplysninger, medlemsoplysninger, træningsoplysninger, betalingsoplysninger, kontonummer, videoovervågning og købsoplysninger. Derudover behandler vi – med dit samtykke – oplysninger om dit personoplysninger med henblik på entydig identifikation. Såfremt vores medlemmer begår strafbare handlinger, kan vi behandle disse oplysninger med henblik på politianmeldelse samt ved overvejelse af anlæggelse og gennemførelse af retssager. For medlemmer der benytter personlig træner, vil der muligvis blive behandlet følsomme personoplysninger i form af helbredsoplysninger, såfremt disse medlemmer samtykker til behandlingen.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere 
For at understøtte dit medlemskab kan vi videregive eller overlade dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere, som banker og betalingsmyndighed og -instans. I nogle tilfælde vil vi også videregive eller overlade dem til forsikringsselskaber, sociale medier, reklamebureau, advokat, inkassofirma, eksterne konsulenter eller databehandlere.

5. Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dine personoplysninger i følgende perioder:

 • Medlemsdata - Opsigelse af medlemskab + 3 år

 • Tv-overvågning - Tidspunkt for optagelse + op til 4 uger

 • Forsikringssag - Afslutning af sag + 3 år

 • Finansielle transaktioner - Sidste transaktion + 5 år

 • Blacklisting - Ophør af blacklisting + 10 år

 • Tilvalgte træningsydelser - Opsigelse af medlemskab + 2 år [eller] Tilbagetrækning af samtykke

 • Markedsføring - Tilbagetrækning af samtykke

 • Gæld - Opsigelse af medlemskab + Ophør af gældsforhold + 3 år

6. Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via vores hjemmeside.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) - Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 • Ret til berigtigelse (rettelse) - Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. • Ret til sletning - I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling - Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse - Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Det gælder også i forhold til oplysninger, vi behandler efter en interesseafvejning. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) - Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

7. Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

SAMTYKKEERKLÆRING TIL PRO-FIT GYM’s BEHANDLING AF CPR-NUMMER PÅ MEDLEMMER SAMT OPLYSNING OM BEHANDLINGEN

1. Samtykke til indsamling og behandling af dit CPR-nummer 
Gennem godkendelse af nærværende betingelser giver du samtykke til, at Pro-Fit Gym må foretage indsamling og behandling af dit CPR-nummer med henblik på at sikre entydig identifikation af dig i forbindelse med indmeldelse / køb af medlemskab samt efterfølgende brug af Pro-Fit Gym’s træningscenter.

2. Formålene med og retsgrundlaget for vores behandling af dit CPR-nummer 
Vi behandler dit CPR nr i forbindelse med følgende situationer:

 • Oprettelse af medlemskab, herunder for at se, om du har tidligere medlemskaber

 • Oprettelse af Betalingsserviceaftale

 • Ved registrering af blacklisting

 • Ved videresendelse til inkasso

Retsgrundlaget for vores behandling af dit CPR-nummer følger af dit samtykke, jf. persondatalovens § 11, stk. 2, nr. 2., samt af databeskyttelsesforordningens artikel 11, stk. 2, nr. 2.

3. Modtagere eller kategorier af modtagere 
Pro-Fit Gym kan videregive dit CPR-nr. til betalingsmyndigheder, Dopingmyndigheder eller inkassofirmaer til brug for medlemshåndtering.

Vi overlader dit CPR-nummer til databehandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af databehandleraftalerne efter gældende regler herom.

4. Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dit CPR-nummer, så længe du er medlem i Pro-Fit Gym samt i op til 3 år efter din opsigelse af dit medlemskab. Du kan dog til enhver tid trække dit samtykke til vores behandling af dit CPR-nummer tilbage, hvorefter vi i så fald anonymiserer oplysningerne, jf. punkt 5 nedenfor.

5. Retten til at trække samtykke tilbage 
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via hjemmesiden. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dit CPR-nummer på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Ved tilbagetrækning af samtykket ophører Pro-Fit Gym som udgangspunkt hurtigst muligt med at behandle dit CPR-nummer, der behandles på grundlag af samtykket, medmindre vi har et andet grundlag for at behandle CPR-nummeret.

BEMÆRK! Hvis du ikke ønsker at samtykke til behandlingen af personoplysninger som beskrevet ovenfor, skal du ikke skrive under. I dette tilfælde kan vi kun tilbyde dig kontant medlemskab, som du skal oprette ved fremmøde i et Pro-Fit Gym center.